از يك دختربچه بدجوري كتك خوردم!
روزنامه جمهوري اسلامي
25/03/1391
سرويس خبر: گوناگون
از يك دختربچه بدجوري كتك خوردم!


سر چهار راه كـتـك بـدي از يـك دختـر بچـه هفـت سـالـه خـوردم ! اگه دل به درددلم بدين قضيه دستگيرتون ميشه...
پشت چراغ قرمز تو ماشين داشتم با تلفن حرف ميزدم و براي طرفم شاخ و شونه ميكشيدم كه نابودت ميكنم ! به زمينو زمان ميكوبمت تا بفهمي با كي در افتادي! زور نديدي كه اينجوري پول مردم رو بالا ميكشي و... خلاصه فرياد ميزدم كه ديدم يه دختر بچه يه دسته گل دستش بود و چون قدش به پنجره ماشين نمي‌رسيد هي مي‌پريد بالا و ميگفت آقا گل ! آقا اين گل رو بگيريد...
منم در كمال قدرت و صلابت و در عين حال عصبانيت داشتم داد ميزدم و هي هيچي نميگفتم به اين بچه مزاحم! اما دخترك سمج اينقد بالا پايين پريد كه ديگه كاسه صبرم لبريز شد و سرمو آوردم از پنجره بيرون و با فرياد گفتم: بچه برو پي كارت ! من گـــل نميخـــرم ! چرا اينقد پر رويي! شماها كي ميخواين ياد بگيرين مزاحم ديگران نشين و... دخترك ترسيد و كمي عقب رفت! رنگش پريده بود ! وقتي چشماشو ديدم ناخودآگاه ساكت شدم! نفهميدم چرا يك دفعه زبونم بند اومد! البته جواب اين سوالو چند ثانيه بعد فهميدم!
ساكت كه شدم و دست از قدرت نمايي كه برداشتم، اومد جلو و با ترس گفت: آقا! من گل نميفروشم! آدامس ميفروشم! دوستم كه اونورخيابونه گل ميفروشه! اين گل رو براي شما ازش گرفتم كه اينقد ناراحت نباشين! اگه عصباني بشين قلبتون درد ميگيره و مثل باباي من ميبرنتون بيمارستان، دخترتون گناه داره...
ديگه نميشنيدم! خدايا! چه كردي با من! اين فرشته كوچولو چي ميگه؟!
حالا علت سكوت ناگهانيمو فهميده بودم! كشيده‌اي كه دخترك با نگاه مهربونش بهم زده بود، توان بيان رو ازم گرفته بود! و حالا با حرفاش داشت خورده‌هاي غرور بي‌ارزشمو زير پاهاش له ميكرد!
يه صدايي در درونم ملتمسانه ميگفت: رحم كن كوچولو! آدم از همه قدرتش كه براي زدن يك نفر استفاده نميكنه!... اما دريغ از توان و ناي سخن گفتن!
تا اومدم چيزي بگم، فرشته كوچولو، بي‌ادعا و سبكبال ازم دور شد! اون حتي بهم آدامس هم نفروخت! هنوز رد سيلي پر قدرتي كه بهم زد روي قلبمه! چه قدرتمند بود!
هميشه مواظب باشيد با كي درگير ميشيد! ممكنه خيلي قوي باشه و بد جور كتك بخوريد كه حتي نتونيد ديگه به اين سادگيا روبراه بشين...

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910325/13910325_06_jomhori_islami_goonagoon_0009.html