اولين ماشين تحرير تجاري جهان
روزنامه جمهوري اسلامي
02/07/1391
سرويس خبر: گوناگون
اولين ماشين تحرير تجاري جهانتا پيش از فراگير شدن كامپيوتر صداي تق تق دكمه‌هاي ماشين تحرير، يك صداي آَشنا در هر اداره‌اي بود ‌اما اولين ماشين تحرير چگونه بود؟
به گزارش خبرگزاري فارس، در سال 1865 يك ماشين تحرير عجيب كه به "توپ نوشتن" معروف شد، توسط "رسموس مالينگ هانسن" اختراع شد، ‌اين ماشين تحرير كه اولين ماشين تحرير تجاري هم بود، آن قدر جالب و عجيب بود كه بيشتر شبيه يك اثر هنري بود تا وسيله‌اي كه قرار است در دنياي مكاتبات تحولي بزرگ ايجاد كند.

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910702/13910702_06_jomhori_islami_goonagoon_0009.html