تاكيد وزير اطلاعات بر استفاده از شيوه‌هاي نوين و متفاوت از گذشته
روزنامه جمهوري اسلامي
08/08/1392
سرويس خبر: داخلي
تاكيد وزير اطلاعات بر استفاده از شيوه‌هاي نوين و متفاوت از گذشته


وزير اطلاعات در اولين جلسه شوراي هماهنگي اطلاعات در دوره وزارت وي بر استفاده از شيوه‌هاي نوين و متفاوت از گذشته تاكيد كرد.
به گزارش سايت وزارت اطلاعات، در اين جلسه كه با حضور اعضاي جامعه اطلاعاتي كشور بر گزارشد، حجت الاسلام سيد محمود علوي بر حركت نرم افزاري جامعه اطلاعاتي كشور تاكيد كرد.
رئيس شوراي هماهنگي اطلاعات با اشاره به ضرورت مواجهه متناسب در قبال پديده‌هاي اطلاعاتي گفت: براي مواجهه با پديده‌هاي اطلاعاتي بايد از شيوه‌هاي نوين و متفاوت از گذشته استفاده شود.
علوي هم چنين پويايي دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور را از ضروريات اين دستگاه‌ها دانست و گفت: به اين منظور تدوين سند چشم انداز بلند مدت جامعه اطلاعاتي با توجه به شرايط و تحولات جديد ضروريست. در اين جلسه هم چنين اعضاي شوراي هماهنگي اطلاعات ديدگاه‌هاي خود در خصوص لزوم هماهنگي دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور را با هدف انسجام و هم افزايي ارائه كردند.
براساس قانون، شوراي هماهنگي اطلاعات متشكل از روساي سازمان‌ها و نهادهاي اطلاعاتي و روساي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح با هدف هماهنگي وافزايش سطح تعامل ميان دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور تشكيل شده است.
رياست اين شورا به عهده وزير اطلاعات است و اين اولين جلسه شوراي هماهنگي اطلاعات در دوره وزارت حجت الاسلام سيد محمود علوي است كه برگزار شد.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920808/13920808_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0016.html